DOJ Alumni Statement on the Events Surrounding the Sentencing of Roger Stone.

Переклад Мертвих юристів.

Ми, що підписалася нижче, екс-працівники Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки (Департаменту юстиції), працювали як за адміністрації Республіканців, так і Демократів. Кожен з нас рішуче засуджує втручання Президента Трампа та Генерального прокурора Барра в процес належного здійснення правосуддя.

Як посадовці Департаменту юстиції, ми урочисто присягали підтримувати та захищати нашу Конституцію, а також сумлінно виконувати обов’язки, покладені на відомство. Найперший з цих обов’язків — застосовувати закон однаково до всіх американців. Цей обов’язок прямо випливає з Конституції, і він втілений у численних правилах та актах, які регулюють діяльність правників, що працюють на Департамент юстиції.

У збірнику керівних настанов для правників Департаменту юстиції — The Justice Manual — визначено, що «верховенство права спирається на безстороннє здійснення правосуддя»; що рішення Департаменту мають бути «неупередженими та ізольованими від політичного впливу»; і що прокурорські повноваження Департаменту, зокрема, мусять «здійснюватися попри партійні міркування».

Всі правники Департаменту юстиції дуже добре обізнані щодо цих правил, положень та конституційних настанов. Вони глибоко переконані в тому, що політично зумовлене втручання в кримінальне переслідування є прокляттям для місії Департаменту та його священного обов’язку гарантувати усім однакове правосуддя.
І все ж, Президент Трамп та Генеральний прокурор Барр відкрито і неодноразово знехтували цим фундаментальним принципом, — востаннє в ході визначення міри покарання для близького союзника Президента Трампа, Роджера Стоуна, засудженого за скоєння тяжких злочинів.

У Департаменті історично склалася практика, за якої політичні призначенці [керівники Департаменту] затверджують внутрішні регуляції з широкого кола питань, які прокурори потім вже застосовують до конкретних справ. Така практика покликана дати життя конституційним принципам щодо однакового застосування закону.

Хоча належний вплив керівників Департаменту на прокурорів подеколи є допустимими, скасуванням першим керівником рішення рядових прокурорів, яке цілком відповідає внутрішнім регуляціям, аби забезпечити привілейоване ставлення до близького союзника Президента, як це зробив Генеральний прокурор Барр у справі Стоуна, — є безпрецедентним.

Особливо обурливим є те, що Генеральний прокурор втрутився саме тоді, коли Президент публічно висловив незгоду з наданою прокурорами рекомендацію щодо вироку суду.

Такі дії є серйозною загрозою для належного відправлення правосуддя.

В цьому суспільстві ми всі рівні перед законом. Жодна людина не може отримувати особливого ставлення лише тому, що вона є близьким політичним союзником Президента. Країни, уряди яких використовують величезну владу органів правопорядку з метою покарати своїх ворогів або винагородити своїх союзників, не є конституційними республіками; вони є автократіями.

Ми вітаємо запізнілі зізнання Генерального прокурора Барра про те, що правозастосовчі рішення Департаменту юстиції не мають залежати від політиків; що намагання Президента втрутитися в конкретні випадки правозастосування, аби покарати своїх опонентів чи допомогти своїм друзям, є помилковими; і що публічне коментування Президентом справ Департаменту юстиції суттєво підірвали довіру до Департаменту.

Проте дії пана Барра на виконання персональних розпоряджень Президента, на жаль, говорять гучніше за його слова. Такі дії та шкода, яку вони завдали репутації Департаменту юстиції як доброчесної та відданої верховенству права інституції, вимагають відставки пана Барра. Але оскільки ми не очікуємо, що він зважиться на цей крок, на плечі кар’єрних службовців Департаменту лягає повна відповідальність за належне дотримання присяги відомства та захист безстороннього, аполітичного правосуддя.

З цих причин ми вдячні та підтримуємо чотирьох прокурорів, які дотрималися своєї присяги та відстоювали незалежність Департаменту, полишивши справу Стоуна та / або оголосивши про відставку. Наше просте повідомлення до них полягає в тому, що ми — та й мільйони інших американців — стоїмо поруч з ними. І ми закликаємо кожного працівника Департаменту юстиції наслідувати їхній героїчний приклад і бути готовим: повідомити Генеральному інспектору, Офісу з питань професійної відповідальності та Конгресу про майбутні зловживання; відмовитися виконувати накази, які суперечать їхнім присягам; залишити справи, які пов’язані з такими наказами або іншими порушеннями; та, якщо це необхідно, подати у відставку й публічно розповісти – дотримуючись вимог професійної етики – американському народові про причини своєї відставки.

Ми також закликаємо інші гілки влади захисти від помсти тих працівників, які дотримуються своєї присяги попри незаконні накази. Верховенство права та збереження нашої Республіки вимагає ніяк не меншого

Оригінал

We, the undersigned, are alumni of the United States Department of Justice (DOJ) who have collectively served both Republican and Democratic administrations. Each of us strongly condemns President Trump’s and Attorney General Barr’s interference in the fair administration of justice.
As former DOJ officials, we each proudly took an oath to support and defend our Constitution and faithfully execute the duties of our offices. The very first of these duties is to apply the law equally to all Americans. This obligation flows directly from the Constitution, and it is embedded in countless rules and laws governing the conduct of DOJ lawyers.

The Justice Manual — the DOJ’s rulebook for its lawyers — states that “the rule of law depends on the evenhanded administration of justice”; that the Department’s legal decisions “must be impartial and insulated from political influence”; and that the Department’s prosecutorial powers, in particular, must be “exercised free from partisan consideration.”

All DOJ lawyers are well-versed in these rules, regulations, and constitutional commands. They stand for the proposition that political interference in the conduct of a criminal prosecution is anathema to the Department’s core mission and to its sacred obligation to ensure equal justice under the law
And yet, President Trump and Attorney General Barr have openly and repeatedly flouted this fundamental principle, most recently in connection with the sentencing of President Trump’s close associate, Roger Stone, who was convicted of serious crimes.

The Department has a long-standing practice in which political appointees set broad policies that line prosecutors apply to individual cases. That practice exists to animate the constitutional principles regarding the even-handed application of the law.

Although there are times when political leadership appropriately weighs in on individual prosecutions, it is unheard of for the Department’s top leaders to overrule line prosecutors, who are following established policies, in order to give preferential treatment to a close associate of the President, as Attorney General Barr did in the Stone case.

It is even more outrageous for the Attorney General to intervene as he did here — after the President publicly condemned the sentencing recommendation that line prosecutors had already filed in court.

Such behavior is a grave threat to the fair administration of justice.

In this nation, we are all equal before the law. A person should not be given special treatment in a criminal prosecution because they are a close political ally of the President. Governments that use the enormous power of law enforcement to punish their enemies and reward their allies are not constitutional republics; they are autocracies.We welcome Attorney General Barr’s belated acknowledgment that the DOJ’s law enforcement decisions must be independent of politics; that it is wrong for the President to interfere in specific enforcement matters, either to punish his opponents or to help his friends; and that the President’s public comments on DOJ matters have gravely damaged the Department’s credibility.

But Mr. Barr’s actions in doing the President’s personal bidding unfortunately speak louder than his words. Those actions, and the damage they have done to the Department of Justice’s reputation for integrity and the rule of law, require Mr. Barr to resign. But because we have little expectation he will do so, it falls to the Department’s career officials to take appropriate action to uphold their oaths of office and defend nonpartisan, apolitical justice.

For these reasons, we support and commend the four career prosecutors who upheld their oaths and stood up for the Department’s independence by withdrawing from the Stone case and/or resigning from the Department. Our simple message to them is that we — and millions of other Americans — stand with them. And we call on every DOJ employee to follow their heroic example and be prepared to report future abuses to the Inspector General, the Office of Professional Responsibility, and Congress; to refuse to carry out directives that are inconsistent with their oaths of office; to withdraw from cases that involve such directives or other misconduct; and, if necessary, to resign and report publicly — in a manner consistent with professional ethics — to the American people the reasons for their resignation.

We likewise call on the other branches of government to protect from retaliation those employees who uphold their oaths in the face of unlawful directives. The rule of law and the survival of our Republic demand nothing less.